Gecheva, Katia, State Agency “Архиви” Gabrovo Department, Bulgaria