THE SCHENGEN AREA, THE CHALLENGES OF ITS EXISTENCE AND THE NEED FOR REFORM

Līga Budeviča, Aija Čerpinska, Daina Znotiņa


Last modified: 30.09.2020

Abstract

The Schengen area is a unique structure and one of the European Union's greatest achievements allowing people to move freely within its borders. However, the factors such as the refugee crisis and the influx of asylum seekers into Europe have led several Member States to reintroduce border controls at their internal borders. The aim of the research is to explore the Schengen area, the challenges of its existence and the need for reform. In order to implement the aim of the research, the authors have determined the following tasks of the research: 1) to explore and analyse the Schengen area and the reforms taking place in it; 2) to explore the challenges of the existence of the Schengen area; 3) based on the results obtained in the research, to draw conclusions and develop proposals. The study summarizes the reforms implemented and planned in the Schengen area, evaluates the existing challenges and relevance of the reforms to overcome them. As a result of the study, the authors conclude that it is necessary to ensure the Member States adopt measures to restore the proper functioning of the Schengen area and do not request extension of the reintroduction of the border control at the internal borders..


Keywords


Schengen area, reforms, challenges, border control, cooperation

References


AKKERMAN, M. (2019.,nov.). THE BUSINESS OF BUILDING WALL. Retrieved January 1, 2020, from https://www.tni.org/files/publication-downloads/buildingwalls-executive-summary-web.pdf

BALODE, L. (2019.,04.apr.). Cilvēktirdzniecība var skart jebkuru. Riski jāvērtē kritiski. Retrieved November 22, 2019, from  https://lvportals.lv/norises/303203-cilvektirdznieciba-var-skart-jebkuru-riski-javerte-kritiski-2019

Cilvēktirdzniecība. (2018.,7.sept.). Baltijas jūras valstu padome uzsāk jaunu projektu cilvēku tirdzniecības novēršanai – visas Baltijas jūras reģionu dalībvalstis iesaistījušās cīņā pret šo pārrobežu noziegumu. Retrieved December 22, 2019, from http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/baltijas-juras-valstu-padome-uzsak-jaunu-projektu-cilveku-tirdzniecibas-noversanai---visas-baltijas-juras-regiona-dalibvalstis-iesaistijusas-cina-pret-so-parrobezu-noziegumtu/199

Eiropas Komisija. (2010.,16.nov.). Ceļošana bez robežām: Komisija ierosina stingrāk uzraudzīt, kā tiek ievēroti Šengenas noteikumi. Retrieved October 16, 2019, from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_10_1493

Eiropas Komisija. (2019.,24.jul.) Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei. Retrieved December 20, 2020, from http://publications.europa.eu/resource/cellar/af294add-aeea-11e9-9d01 01aa75ed71a1.0018.03/DOC_1

Eiropas Savienības Padome. (2017., 19.jūn.). Padomes secinājumi par ES ārējo darbību terorisma apkarošanā. Retrieved November 22, 2019, from  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10384-2017-INIT/lv/pdf\

Eiropas Parlamenta Birojs Latvijā. (2019.,25.okt.). Eiropas robežas kļūs drošākas. Retrieved November 27, 2019, from  https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2017/oktobra_jaunumi/entryexitsystem.html 

European Commission. (2019.,23.okt.). Schengen accession: Croatia on the way to join the Schengen Area. Retrieved November 17, 2019, from  https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20191022_schengen-accession-croatia-way-join-area_en 

EUROPOL. (2016.). Situation Report Trafficking human beings in EU. Retrieved December 22, 2019, from https://ec.europa.eu/anti trafficking/sites/antitrafficking/files/situational_report_trafficking_in_human_beings-_europol.pdf

GELPERS, T. (2019., janv.). Eiropas Savienības nākotne: nākamie 15. Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 1, 157.-162.lpp

KRISTOVSKIS, Ģ. (2008). Latvia un Eiropas drošības un aizsardzības politika. Ž.Ozoliņa, I. Ulnicāne-Ozoliņa. Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 173.-188.lpp.

LIPSNIS, J. (2015.,11. nov.). Šengena – Eiropas brīvības un kopības simbols. Kurzemnieks.

LORENCS, J. (2018.,5.janv.). Neuzdrošinos prognozēt nākotni. Sarunas ar grāmatas “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” autoru Māri Kūli. Retrieved December 20, 2019, from  https://www.la.lv/neuzdrosinos-prognozet-nakotni, 

Par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr.1052/2013 un (ES) 2016/1624. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.2019/1896.  Retrieved November 13, 2019, from  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R1896

Par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK.(2016.,14.sept.). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624. Retrieved November 22, 2019, from https://eurlex.europa.eu/legal content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R1624

RUIZ, A. (2018.,sep.). Building Walls. Retrieved January 1, 2020, from  https://www.tni.org/files/publication downloads/building_walls_-_full_report_-_english.pdf

ŠNORE, E. (2016). Migrācija un politkorektums Eiropā. Latvijas Universitātes raksti Nr.813. 20.-23.lpp.

ŠTIBE, R. (2019., janv.). Būt vai nebūt Eiropas Savienībai 2030. Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 1, 152.-157.lpp.

ŠULCA, I. (2011).Tepat, Eiropā. Rēzeknē: ”Latgales druka”. 171 lpp.

Tentere, G.(2007., nov.). Cilvēku tirdzniecības problēma pēc robežu atvēršanas. Latvija Eiropas Savienībā, 7, 31.-32.lpp.

VOINS, V. (2015.). Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. Promocijas darbs. Retrieved December 20, 2019, from https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/Valdis_Voins_promocijas_darbs.pdf

ERDF co-funded project "Funding of international projects in research and innovation at Rezekne Academy of Technologies" No. 1.1.1.5/18/I/012