Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

ENVIRONMENT AND RESOURCES

STUDY ON THE ADSORPTION CHARACTERISTICS OF CONGO RED BY SYCAMORE BARK ACTIVATED CARBON
Li Cong, Lingling Feng, Xinlai WEI, Jie JIN, Ke WU

ENGINEERING SCIENCES AND PRODUCTION TECHNOLOGIES

ANALYSIS AND COUNTERMEASURE OF VOCS SOURCE IN AUTOMOBILE PRODUCTION PROCESS IN CHINA
Tingting Cheng, Jun Chen, Ke Wu, Jianguo Liu, Siheng Lu, Shouchuang Hu
OPTIMIZATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION SYSTEM IN HEFEI CITY OF CHINA
Shouchuang Hu, Jun Chen, Ke Wu, Zhongkai Zhou, Tingting Cheng, Dongbiao Wu
EVALUATION OF HEAVY METALS AROUND THE MINING OF DECORATIVE STONE ORE IN SUSONG COUNTY LIAOHE RIVER
SiHeng Lu, Chang Pan, YuJuan Jin, Xiang Wang, Xinlai Wei, ZhiMin Yu