Voyevutko, Natalya, Mariupol State University<br />, Ukraine