REZEKNE CHILDREN MUSIC SCHOOL (1949-1956): ROUTINE OF AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS IN COMMUNICATION WITH SOCIETY

Valda Caksa


Building: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115
Room: 215. auditorija
Date: 02.12.2016 11:45 AM – 12:10 PM
Last modified: 28.11.2016

Abstract

The goal of the article is, applying the interdisciplinary approach in the analysis of historical documents and stories about memories, to find out the most important features in the history of Children’s Musical School of Rezekne (1949-1956) managed by Jānis Ūsītis, describing also the personalities of the most important music teachers and composition of pupils.

As the soviet ideology prohibited individuals from the role of a free social doer, believing it to be the an easily customizable for the needs of the reforms defined by the elite, the main attention in the article is paid to the everyday life of school staff and its functions in communication with society. The article is methodologically based on the historical analysis of discourse.

 


Keywords


Rezekne Children Music School; Jānis Ūsītis; socialist realism

References


Čakša, V. Intervija ar JIRMV skolotāju Natāliju Hodjuku. Rēzekne, 2016. gada 14. jūnijs. 

Čakša, V. Intervija ar JIRMVS skolotāju Inesi Pāvuli. Rēzekne, 1912. gada 17. jūnijs

Habermas, J. The theory of communicative action: Vol. 1.Reason and the rationalization of society. Boston: Beacon Press, 1984. 465 p.

Inkina, L. Intervija ar Pēteri Keišu. Rēzekne, Latgales kultūrvēstures muzejs, 2014. gada 18. jūnijs

Jegorova, R. Intervija ar Dainu Tukišu. Rēzekne, J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, 2016. gada 18. maijs.

Jenkins, C. Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements. American Review of Sociology. 1983. No. 9. R 527-553.

Kaprāns, M. Kopīgās atcerēšanās konteksti. No: Muižnieks, N. un V. Zelče (red.) Karojošā piemiņa 16. marts un 9. maijs. Rīga: Zinātne, 2011., 13.-35. lpp.

Kruks, S. Sociālo faktoru diskvalifikācija publiskajā diskursā. Pasīvā pilsoņa konstruēšana preses ziņās. No: Brikše, I. (galv. red.). Komunikācija. 648. sēj. Kultūra, sabiedrība, mediji. Rīga: LU, Zinātne, 2002, 196-226. lpp.

Latvijas Nacionālā Arhīva (LNA) Rēzeknes zonālais Valsts arhīvs (RZVA), 180.f. (Rēzeknes mūzikas vidusskola un Bērnu skola), 1.a., 2.l. (Gada atskaite par skolas darbu no 1949./1950. m. g.). 2. lp.

LNA RZVA, 180.f. 1.a., 10.l. (Pedagogu konferenču protokolu grāmata 1948. g.14. sept.-1955. g. 27. nov.) 96 lp.

LNA RZVA, 180.f., 1.a., 11.l. (Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pavēļu grāmata. 1950-–1957.g.) 95 lp.

LNA RZVA, 180.f., 1.a., 14.l. (Atskaite par skolas darbu 1950.09.-1951.06.), 2 lp.

LNA RZVA, 180.f., 1.a., 15.l. (Grāmatvedības gada atskaite uz 1951. g. janvāri.), 3 lp.

LNA RZVA, 180.f., 1.a., 17.l. (Atskaite par skolas darbu 1951/1952. m. g.), 2 lp.

LNA RZVA, 180.f., 1.a., 19.l. (Atskaite par skolas darbu 1952/1953. m. g.), 2 lp.

LNA RZVA, 180.f., 3.a., 41.l. (Eksāmenu rezultāti (vakara kursi 1951. g. 1. decembris)) 8. lp.

LNA RZVA, 180.f., 1.a., 23.l. (Atskaite par skolas darbu 1955/1956. m. g.), 2 lp.

LNA RZVA, 180.f., 2.a., 3.l. (Rēzeknes mūzikas vidusskolas pavēļu grāmata (1945-1950)). 52. lp.

LNA RZVA, 180.f., 2.a., 9.l. (Algu saraksti 1948. g.), 33. lp.

LNA RZVA, 180.f., 3.a., 54.l. (Klases žurnāls 1953./1954. m. g. (IX-V)), 81 lp.

LNA RZVA, 180.f., 3.a., 74.l. (Eksāmenu lapa – rezultāti (bērnu skola) 1956. g. VIII. 40 lp.

Münch, R. Dynamik der Kommunikationsgesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. S. 77-107.

Radomane, Viktorija. Intervija ar Olgu Grecku un Jāni Grecki. J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, 2015. gada 4. jūnijs.  

Tilly, Ch. Social Movements and (All Sorts of) Other Political Interactions – Local, National, and International – Including Identities. Theory and Society 1998. No. 27(4). R 467.

Touraine, A. Return of the Actor. Social Theory in Postindustrial Society. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.

Переверзев, В. Н. Металогические аспекты теории коммуникации. Вестник Pоссийской Kоммуникативной Aссоциации. 2002.  № 1. С. 118-128. http://www.russcomm.ru/rca_biblio/p/ perverzev01.doc.

Краснянский, Д. Е. Основы теории коммуникации. Пособие по изучению дисциплины. М.: МГТУ ГА, 2009.-154 с.